29 فروردین 1403

هیئت مدیره و مدیران اجرائی


arrowاعضای هیئت مدیره

محمد-خدائي-وله-زاقرد

محمد خدائي وله زاقرد

رئیس هيئت مديره

phone44503460-داخلي 340

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

دکتر-هادی-امیر-شقاقی

دکتر هادی امیر شقاقی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

phone44503460-9

fax44528115

mailmanager@irantire.ir

دکتر-محمد-جواد-منصوری

دکتر محمد جواد منصوری

نائب رئیس هيئت مديره

phone44503460-340

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

مهندس-علی-خلیلی

مهندس علی خلیلی

عضو هيئت مديره

phone44503460-9

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

مهندس-حميد-رضا-عبدالمالكي

مهندس حميد رضا عبدالمالكي

عضو هيئت مديره

phone44503460-داخلي 340

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

سيد-محمدحسين-طاهري

سيد محمدحسين طاهري

عضو هيئت مديره

phone44503460-داخلي 340

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

arrowمعاونین

حجت-سرهنگي

حجت سرهنگي

معاونت مالي و اقتصادي

phone44503507

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

مهندس-محمد-رضا-ياري

مهندس محمد رضا ياري

معاونت بهره برداري

phone44503460

fax44503000

mailInfo@Irantire.ir

مهندس-مهرداد-فاتح

مهندس مهرداد فاتح

معاونت بازاريابي و فروش

phone44503460

fax44503000

mailInfo@Irantire.ir

arrowمدیران اجرایی

مهندس-غلامرضا-تارويرديزاده

مهندس غلامرضا تارويرديزاده

مدير امور تضمين كيفيت

phone44503460-داخلي 358

fax44528115

mailInfo@Irantire.ir

مهندس-علي-صالحي

مهندس علي صالحي

مدير امور طرح و برنامه

phone44503460

fax44503000

mailInfo@Irantire.ir

دکتر-رحیم-عباسی

دکتر رحیم عباسی

مدير امور سرمايه هاي انساني

phone44503331

fax44516000

mailrahim.abbasi@irantire.ir